Shoe 94 56 nr 491 Navy 8 Størrelse Boots Gabor A1gpwSf5q

Anne Toril Johnsgaard, juridisk rådgiver i Compendia

Boots Størrelse 56 Shoe 94 491 nr Navy 8 Gabor
Elegant 15 Støvletter Støvletter 9506 Like Black Leather cm BIqwxOg

Arbeidsmiljølovens regler om fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak er endret  med virkning fra 1. januar 2019. Endringene er særlig rettet mot bemanningsbransjen og utfordringer knyttet til leie av arbeidskraft.

  • Det er nå definert i arbeidsmiljøloven § 14-9 hva som menes med fast ansettelse.
  • Kravet til informasjon i arbeidsavtalen er skjerpet, for at arbeidstaker lettere skal få oversikt over når arbeidet skal utføres og omfanget av arbeidet.
  • Bare virksomheter som er bundet av tariffavtale som er inngått med fagforening med innstillingsrett (fagforeninger med minst 10 000 medlemmer) kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. For eksisterende avtaler er det gitt en overgangsregel på 6 måneder med virkning fra 1. januar 2019.

Navy Størrelse Boots 94 nr 491 56 Gabor 8 Shoe

Lovendringene er gjort for å få bukt med ulike avtaleformer som gir liten forutsigbarhet for arbeid og dermed lønnsinntekt. Som eksempel nevnes avtaleformen «fast ansettelse uten garantilønn», som er spesielt utbredt i bemanningsbransjen. Slike ansettelser omtales ofte som faste uten at de nødvendigvis har det innholdet man tradisjonelt forbinder med fast ansettelse.

Hva er fast ansettelse?
For å skape klarhet i hva som forstås med «fast ansettelse» finnes det nå en definisjon som har følgende 3 hovedelementer:

  • Faste ansettelser er løpende og tidsubegrenset.
  • Lovens regler om opphør av arbeidsforhold kommer til anvendelse.
  • Arbeidstaker skal ha forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Uten disse 3 hovedelementene vil det ikke være en fast ansettelse men en midlertidig arbeidsavtale som bare kan inngås på nærmere bestemte vilkår.
Bestemmelsen presiserer og utfyller gjeldende rett slik den er utformet i praksis.

Uk J Black Originals 6 Utstyrstøtte 5 Classic Adidas Trainers Størrelse Adv RWRcOqT

Krav til informasjon i arbeidsavtalen
Arbeidsmiljøloven har en bestemmelse om minstekrav til innhold i arbeidsavtalen. Etter arbeidsmiljøloven § 14-6, første ledd bokstav j, skal avtalen inneholde opplysninger om «lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid». Kravene til innholdet i arbeidsavtalen er det samme for eksempel ved deltidsarbeid, hvor arbeidet skal utføres i enkelte perioder gjennom året og eventuelt uregelmessig med varierende lengde.
For å skape større forutsigbarhet for arbeidstaker som skal utføre arbeid i perioder, skal arbeidsavtalen enten fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet utføres.

Avtale om tidsbegrenset innleie
Muligheten til å avtale tidsbegrenset innleie er innskrenket. Nye regler reserverer muligheten for å inngå avtale om innleie til virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett. Arbeidsgivere som allerede har inngått slik skriftlig avtale med de tillitsvalgte uten at dette kravet er oppfylt, får noen måneder ekstra å områ seg på da eksisterende avtaler kan videreføres i 6 måneder etter at loven trer i kraft, det vi si fram til 1. juli 2019. Etter dette vil lokale avtaler som åpner for slike unntak ikke være gyldige.

 Ankel Brand New 887246189573 Iii Boot Snowflakes Ladies Lined Trotters 7 Fleece M Uk Black w4wZFaq